Visie

Wat telt is kwalitatief onderwijs aanbieden in een sfeer waarbij iedereen zich goed voelt en elkaar respecteert. Het onderwijs dat de school verstrekt kan niet los gezien worden van het hele opvoedingsproces. Wij zijn er voor de leerlingen en de ouders, voor hun wensen en verwachtingen. Overleg, inzet, begeleiding...

Wij willen dat iedere jongere zich goed voelt op school. Wij hechten daarbij veel belang aan leerlingenparticipatie. Wij zorgen voor creatieve, culturele, sportieve en maatschappelijk geëngageerde activiteiten zodat iedere leerling zich volledig kan ontplooien.

Voor de meeste leerlingen verloopt het schooljaar probleemloos. Maar voor sommige leerlingen is dat jammer genoeg niet het geval. De school helpt deze leerlingen zo goed mogelijk. Dat is eerst en vooral de taak van de klastitularis want hij staat het dichtst bij de leerlingen.

Maar de leerlingen kunnen ook een beroep doen op leerlingenbegeleiders, die vaste spreekuren in een aangepast lokaal hebben. Ouders en leerlingen die dat willen, kunnen met hen een afspraak maken.

Leerlingen met socio-emotionele problemen kunnen terecht bij de leerlingenbegeleiders voor een ondersteunend gesprek. Wij kunnen een beroep doen op de collega’s van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) wanneer de problematiek de draagkracht van de school te boven gaat.

Voor leerlingen uit de tweede graad bij wie het studeren niet vlot zijn er sessies "leren leren". Daar krijgen ze geleidelijk aan inzicht in hun leerstijl, leren ze een planning opstellen en krijgen ze studeertips. Maar ook in de klas wordt daar op gelet: iedere leraar besteedt, binnen zijn vak, de nodige aandacht aan "leren leren". Bij problemen is er voor leerlingen uit de derde graad individuele begeleiding rond studiemethode mogelijk.

Wij geven leerlingen met leerstoornissen bijzondere aandacht zodat ook zij, met de nodige ondersteunende maatregelen, hun studies met goed resultaat kunnen doorlopen.

Jongeren moeten tijdens hun schoolloopbaan een aantal keuzes maken die hun toekomst bepalen. De overgangen tussen vierde en vijfde jaar en tussen zesde jaar en hoger onderwijs zijn scharniermomenten. Wij begeleiden, vooral in die leerjaren, alle leerlingen zodat ze bewust en met kennis de juiste keuzes kunnen maken.

Wij maken afspraken met de leerlingen over wat kan en niet kan binnen de school. We reageren snel op negatief gedrag. Wanneer een jongere regels overtreedt, wordt hij gehoord en, indien nodig, gesanctioneerd. De nadruk ligt op responsabiliseren. We proberen dit te bereiken met duidelijke afspraken.